പ്രധാന കോൺടാക്റ്റുുകൾ

ശ്രീ. വി.അബ്ദുറഹിമാൻ

കായികം, വഖഫ്, ഹജ് തീർത്ഥാടനം, തപാൽ, ടെലിഗ്രാഫ്, റെയിൽവേ മന്ത്രി
മൂന്നാം നില
സൗത്ത് സാൻഡ് വിച്ച് ബ്ലോക്ക്
സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം, കേരളം
പിൻ- 695001

ശ്രീ. പ്രണബ് ജ്യോതി നാഥ് ഐ എ എസ്

കായിക യുവജനകാര്യ സെക്രട്ടറി
റൂം നമ്പർ: 372,
ഒന്നാം നില, പ്രധാന ബ്ലോക്ക്,
സർക്കാർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്

ശ്രീ. വിഷ്ണു രാജ് പി. ഐ എ എസ്

ഡയറക്ടർ
കായിക യുവജനകാര്യാലയം
വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം – 695033

ശ്രീ. ഷാനവാസ് ഖാൻ ഇ.

അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ
കായിക യുവജനകാര്യാലയം
വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം – 695033

സി എം ഒ പോർട്ടൽ ചാർജ് ഓഫീസർ

ശ്രീ. ഷാനവാസ് ഖാൻ ഇ.
അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ
കായിക യുവജനകാര്യാലയം
വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം – 695033

ബന്ധപ്പെടുക

കായിക യുവജനകാര്യാലയം
ജിമ്മി ജോർജ് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം
വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം – 695033
കേരളം
Tel: +91 471 2326644
Email: dsyagok@gmail.com

റീജണൽ ഓഫീസ് കോഴിക്കോട്

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
റീജണൽ ഓഫീസ്, കായിക യുവജനകാര്യാലയം
വി കെ മേനോൻ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം
മൂന്നാം നില, രാജാജി റോഡ്
കോഴിക്കോട് – 673004
Tel : +91 495 2997537
Email : rokozhikode.dsya@gmail.com

റീജണൽ ഓഫീസ് എറണാകുളം

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
റീജണൽ ഓഫീസ്, കായിക യുവജനകാര്യാലയം
റൂം നമ്പർ : D3105
ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു അന്താരാഷ്ട്ര സ്റ്റേഡിയം
കലൂർ, എറണാകുളം
പിൻ 682017
Email: roernakulam.dsya@gmail.com

GET IN TOUCH