പഞ്ച്

പെൺകുട്ടികൾക്കായി സംസ്ഥാനത്തെ 5 ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന ഗ്രാസ്റൂട്ട് ലെവൽ ബോക്സിംഗ് പരിശീലന പരിപാടിയാണ് പഞ്ച്. സംസ്ഥാനത്തെ ബോക്‌സിങ്ങിന്റെ വികസനവും പ്രോത്സാഹനവുമാണ് ഇത് പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പെൺകുട്ടികളുടെ സ്വയം പ്രതിരോധ പദ്ധതി എന്ന നിലയിൽ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാനായാൽ അത് അധിക നേട്ടമാകും. പെൺകുട്ടികൾക്ക് സ്വയം അച്ചടക്കവും ആത്മവിശ്വാസവും വളർത്തിയെടുക്കാനും അവരുടെ ശാരീരിക അവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടുത്താനും കഴിയും.

തീവ്രമായ പരിപാടിയിലൂടെ കുട്ടികളിലെ ബോക്സിംഗ് പ്രതിഭകളെ കണ്ടെത്തുക, ഈ പ്രതിഭകളെ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലെത്തിക്കുക, ഈ പ്രക്രിയയിൽ സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യധാരാ കായികരംഗത്ത് ബോക്‌സിംഗിനുള്ള ദൃശ്യപരത വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നിവയാണ് പരിപാടികളുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. അന്താരാഷ്‌ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള പരിശീലനം നൽകി, മുഖ്യധാരാ കായികരംഗത്ത് മികവ് പുലർത്താൻ കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമായ അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കി സംസ്ഥാനത്ത് ബോക്‌സിംഗിന്റെ വികസനം ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ശാസ്‌ത്രീയ ശാരീരിക പരിശീലനത്തിലൂടെ പെൺകുട്ടികളിൽ സ്വയം പ്രതിരോധശേഷി നൽകുന്നതിനൊപ്പം കുട്ടികളിൽ ബോക്‌സിംഗ് കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും ഉയർന്ന തലത്തിൽ കളിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കുന്നതിനും മുൻഗണന നൽകും.

സെലക്ഷൻ ട്രയലുകളിൽ സൂക്ഷ്മപരിശോധന നടത്തി കഴിവുള്ള കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തുന്ന വിദഗ്ധ സംഘത്തിന്റെ മാർഗനിർദേശത്തിലൂടെയാണ് പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പ്. യോഗ്യതയുള്ള ബോക്‌സിംഗ് കോച്ചുകളുടെയും പരിശീലകരുടെയും കീഴിൽ തീവ്ര പരിശീലന സെഷനുകൾ നടത്തുകയും അവരുടെ പരിശീലകർക്കായി ആനുകാലിക റിഫ്രഷർ കോഴ്‌സുകൾ നടത്തുകയും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ബോക്‌സിംഗ് അക്കാദമികളിൽ നിലവിലുള്ള ശാസ്ത്രീയ പരിശീലന രീതികളെക്കുറിച്ച് അവരെ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. സർക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രകാരം പദ്ധതി സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കും. പദ്ധതിയുടെ കാര്യക്ഷമമായ നിരീക്ഷണത്തിനും വിലയിരുത്തലിനും വേണ്ടി സ്കൂൾ, ജില്ല, സംസ്ഥാന തലങ്ങളിൽ നിരീക്ഷണ സമിതികൾ രൂപീകരിക്കും. സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ 5 ജില്ലകളിലായി ഓരോ സ്‌കൂളുകൾ വീതമാണ് പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. ഓരോ കേന്ദ്രത്തിലും 25 പെൺകുട്ടികൾക്ക് പരിശീലനം നൽകും.

GET IN TOUCH