സൗകര്യങ്ങൾ - കാസർഗോഡ്

1.ഇഎംഎസ് സ്റ്റേഡിയം, നീലേശ്വരം

നീലേശ്വരത്തെ ഇഎംഎസ് സ്റ്റേഡിയം ഇനിപ്പറയുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ നൽകുന്നു: വോളിബോൾ കോർട്ട്, ബാസ്കറ്റ് ബോൾ കോർട്ട്, പ്രാക്ടീസ് പൂൾ (25 x 12.5 മീറ്റർ), 400 മീറ്റർ 8 ലെയ്ൻ സിന്തറ്റിക് ട്രാക്ക്, നാച്ചുറൽ ഫുട്ബോൾ ടർഫ്, ഗാലറി ബിൽഡിംഗ്, സ്വിമ്മിങ് പൂള്

GET IN TOUCH