സൗകര്യങ്ങൾ - തിരുവനന്തപുരം

1.ജിമ്മി ജോർജ് സ്പോർട്സ് ഹബ്

ജിമ്മി ജോർജ്ജ് സ്പോർട്സ് ഹബ് ഇനിപ്പറയുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ നൽകുന്നു: സ്പോർട്സ് ലൈഫ് ഫിറ്റ്നസ് സെന്റർ, ജിംനാസ്റ്റിക്സ്, മൾട്ടി പർപ്പസ് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം, സ്വിമ്മിങ് പൂള്.
Contact No : Jimmy George Stadium - 0471 -2326644
Contact No : Swimming Pool - 7012193278

2.ഷൂട്ടിംഗ് റേഞ്ച്, വട്ടിയൂർക്കാവ്

ഷൂട്ടിംഗ് റേഞ്ച്, വട്ടിയൂർക്കാവ് ഇനിപ്പറയുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ നൽകുന്നു: ഷൂട്ടിംഗ്, സ്പോർട്സ് ലൈഫ് ഫിറ്റ്നസ് സെന്റർ, ഓഡിറ്റോറിയം ഹാൾ, ടേബിൾ ടെന്നീസ് ഹാൾ. Contact No :- 8610760497

3.കുമാരപുരം ടെന്നീസ് അക്കാദമി

കുമാരപുരം ടെന്നീസ് അക്കാദമി ഇനിപ്പറയുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ നൽകുന്നു: ടെന്നീസ് കോർട്ട് (3-ഇൻഡോർ & 1-ഔട്ട് ഡോർ), സ്ക്വാഷ് കോർട്ട്, സ്പോർട്സ് ലൈഫ് ഫിറ്റ്നസ് സെന്റർ.

4.ജി വി രാജ

ജി വി രാജ ഇനിപ്പറയുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ നൽകുന്നു: ഹോക്കി ടർഫ്, 400 മീറ്റർ ട്രാക്ക്, മൾട്ടി ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം, ഫുട്ബോൾ ടർഫ്, ഔട്ട് ഡോർ വോളി ബോൾ.

GET IN TOUCH