സൗകര്യങ്ങൾ - കണ്ണൂർ

1.തലശ്ശേരി സ്റ്റേഡിയം, കണ്ണൂർ

കണ്ണൂരിലെ തലശ്ശേരി സ്റ്റേഡിയം താഴെ പറയുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നു: 400 മീറ്റർ 8 ലെയ്ൻ സിന്തറ്റിക് ട്രാക്ക്, നാച്ചുറൽ ഫുട്ബോൾ ടർഫ്, ബാസ്കറ്റ്ബോൾ കോർട്ട്, ഗാലറി ബിൽഡിംഗ്

2.ആന്തൂർ ഫിറ്റ്നസ് സെന്റർ

ആന്തൂർ ഫിറ്റ്നസ് സെന്റർ ഇനിപ്പറയുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ നൽകുന്നു: സ്പോർട്സ് ലൈഫ് ഫിറ്റ്നസ് സെന്റർ

GET IN TOUCH