വിവരാവകാശ നിയമം 2005

കായിക യുവജനകാര്യാലയത്തിലെ അപ്പലേറ്റ് ഓഫീസർ/ സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ/ സ്റ്റേറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ എന്നിവരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ

ശ്രീമതി ജീന സി.
ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട്
കായിക യുവജനകാര്യാലയം
വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം – 695033
Tel: +91 471 2326644

സംസ്ഥാന പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ

ശ്രീമതി. സീന രാഘവൻ
സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്
കായിക യുവജനകാര്യാലയം
വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം – 695033
Tel: +91 471 2326644

അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി

അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി & അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ
കായിക യുവജനകാര്യാലയം
വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം – 695033
Tel: +91 471 2326644

GET IN TOUCH