37-ാമത് ദേശീയ ഗെയിംസ് (ഒക്ടോബർ 26 - നവംബർ 9) - 2023-24

2023 ൽ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ദേശീയ ഗെയിംസിന്റെ 37-ാമത് എഡിഷൻ മനോഹരമായ സംസ്ഥാനമായ ഗോവയിൽ നടക്കും. ഒന്നിലധികം കാലതാമസങ്ങൾക്കും ഹോസ്റ്റിംഗ് അവകാശങ്ങളിലെ മാറ്റങ്ങൾക്കും ശേഷം, ഇവന്റ് ഒടുവിൽ ഒക്ടോബർ 26 മുതൽ നവംബർ 9 വരെ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു, ഇത് ആദ്യമായി ഗോവ ഈ അഭിമാനകരമായ മത്സരത്തിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നു.

ഇതുവരെയുള്ള ടൂർണമെന്റിൽ മികച്ച പ്രകടനമാണ് കേരള ടീം പുറത്തെടുക്കുന്നത്.

37-ാമത് ദേശീയ ഗെയിംസിൽ കേരളത്തിന്റെ മെഡൽ നേട്ടം

Sl No. സ്പോർട്സ് സ്വർണ്ണം വെള്ളി വെങ്കലം മൊത്തം
1. Football 0 0 1 1
2. Weightlifting 0 1 0 1
3. Basketball 1 0 0 1
4. Beach Soccer 1 0 0 1
5. Sepak Takraw 0 1 0 1
6. Archery 0 0 1 1
7. Kho Kho 0 0 2 2
8. Wushu 0 0 2 2
9. Netball 0 1 1 2
10. Pencak Silat 0 1 1 2
11. Judo 0 2 1 3
12. Fencing 0 3 0 3
13. Rowing 2 0 1 3
14. Gymnastics 1 1 1 3
15. Taekwondo 1 1 3 5
16. Canoeing & Kayaking 2 1 3 6
17. Aquatics 6 4 3 13
18. Athletics 3 5 6 14
19. Kalaripayattu 19 2 1 22
ആകെ മൊത്തം 36 23 27 86

അവസാനം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്-7/11/2023

GET IN TOUCH