ഞങ്ങളുടെ വകുപ്പിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ

1. കായിക യുവജനകാര്യാലയം ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ

Sl No. പദവി പോസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം നിയമന രീതി ഒഴിവുള്ള പോസ്റ്റുകൾ
1. ഡയറക്ടർ 1 ഐ എ എസ്
2. അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ 1 ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ
3. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ 1 ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ
4. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റന്റ് 1 ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ
5. ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ 1 ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ
6. സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് 1 പ്രമോഷൻ
7. ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് 1 പ്രമോഷൻ
8. സീനിയർ ക്ലർക്ക് 5 പ്രമോഷൻ
9. ക്ലർക്ക് 5 പി.എസ്.സി 1 (പിഎസ്‌സിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്)
10. എൽഡി ടൈപ്പിസ്റ്റ് 2 പി.എസ്.സി
11. കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് II 2 പി.എസ്.സി 1 (പിഎസ്‌സിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്)
12. ഡ്രൈവർ ഗ്രേഡ് II 2 പി.എസ്.സി 1 (പിഎസ്‌സിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്)
13. ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് 2 പി.എസ്.സി 1 (പിഎസ്‌സിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്)
14. സ്റ്റേഡിയം ഇലക്ട്രീഷ്യൻ 1 സർക്കാർ ഓർഡർ
15. സ്റ്റേഡിയം മാർക്കർ 2 സർക്കാർ ഓർഡർ
16. സ്റ്റേഡിയം അറ്റൻഡർ 2 സർക്കാർ ഓർഡർ
17. ക്ലർക്ക് (സൂപ്പർ ന്യൂമെറി) 57 സർക്കാർ ഓർഡർ

2.RGSMC സ്റ്റാഫ് വിശദാംശങ്ങൾ

Sl No. പദവി പോസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം നിയമന രീതി ഒഴിവുള്ള പോസ്റ്റുകൾ
1. മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ 2 ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ 1
2. ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് 2 പി.എസ്.സി/ സർക്കാർ ഓർഡർ 1 (പിഎസ്‌സിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്)
3. സ്പോർട്സ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റർ 1 ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ
4. സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് ഗ്രേഡ് II 1 ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ
5. ആംബുലൻസ് അസിസ്റ്റന്റ് 1 പി.എസ്.സി 1 (പിഎസ്‌സിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്)
6. പാർട്ട് ടൈം സ്വീപ്പർ 2 സർക്കാർ ഓർഡർ

3.റീജണൽ ഓഫീസ് എറണാകുളം സ്റ്റാഫ് വിശദാംശങ്ങൾ

Sl No. പദവി പോസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം നിയമന രീതി ഒഴിവുള്ള പോസ്റ്റുകൾ
1. ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ 1 ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ
2. ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് 1 പി.എസ്.സി
3. ക്ലാർക്ക് ടൈപ്പിസ്റ്റ് 1 പി.എസ്.സി
4. സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ 1 ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ 1

4. റീജണൽ ഓഫീസ് കോഴിക്കോട് സ്റ്റാഫ് വിശദാംശങ്ങൾ

Sl No. പദവി പോസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം നിയമന രീതി ഒഴിവുള്ള പോസ്റ്റുകൾ
1. ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ 1 ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ
2. ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് 1 പി.എസ്.സി
3. ക്ലാർക്ക് ടൈപ്പിസ്റ്റ് 1 പി.എസ്.സി 1 (പിഎസ്‌സിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്)
4. സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ 1 ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ 1

01.01.2023 ലെ ക്ലാർക്കുമാരുടെ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ്

Sl No. പേര് പി ഇ എൻ ജനനത്തീയതി സേവനം ആരംഭിച്ച തീയതി പരാമർശം
1. സിന്ധു എം.എസ് 395656 15-03-1976 08-12-2005 04-01-2008-ന് സീനിയർ ക്ലാർക്കായി സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ചു
2. റിബി ഐ.ആർ 629932 25.05.1981 05-04-2011 22.01.2015-ന് സീനിയർ ക്ലാർക്കായി സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ചു
3. നിതിൻ പി.എസ്. 163110 10-10-1992 26-09-2012 01.06.2018-ന് സീനിയർ ക്ലാർക്കായി സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ചു
4. സബിത ഗോപാൽ 750300 21.02.1986 18.05.2015 14-10-2022-ന് സീനിയർ ക്ലാർക്കായി സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ചു
5. ഭഗത് നന്ദൻ 759415 21.02.1986 12.11.2015 04.12.2017-ന് പ്രൊബേഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
6. ഷീജ.എസ് 727101 30.05.1980 5.08.2017 20.08.2019-ന് പ്രൊബേഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
7. രജിഷ.പി 852953 30.05.1993 19.01.2019 26-07-2022-ന് പ്രൊബേഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു
8. അഭിലാഷ് എ 886205 27-01-1996 29.11.2022 29-11-2022-ന് ചേർന്നു
GET IN TOUCH